رئیس گروه آمار و اطلاعات

شیرین صابری کهن

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

 شماره تماس:

01135303535

 سوابق اجرایی:

- مسئول اتوماسیون حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی

- رئیس اداره دبیرخانه مرکزی

- مدیر امور عمومی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

- مدیر اجرایی فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری

- رئیس گروه تشکیلات، آموزش و بهره وری