گروه آمار و اطلاعات

رئيس گروه آمار و اطلاعات

شيرين صابری کهن

مدرک تحصيلی:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

 شماره تماس:

01135303535

شرح وظايف گروه آمار و اطلاعات

* بررسي و تعيين سالانه محورهاي ارزيابي عملكرد.

* شناسايي و تدوين سالانه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد.

* اندازه‌گيري مستمر شاخص‌ها در هر دوره ارزيابي.

* بررسي شاخص‌هاي اندازه‌گيري شده در هر دوره ارزيابي و تحليل نقاط قوت و ضعف.

* ارائه نتايج ارزيابي عملكرد و تحليل‌هاي هر دوره و پيگيري دريافت برنامه‌هاي بهبود.

* بررسي برنامه‌هاي بهبود و ابلاغ برنامه‌هاي مصوب.

* نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي بهبود.

* تهيه گزارشات مديريتي از نتايج ارزيابي‌ها و ارسال به مراجع تصميم‌گيري دانشگاه.

* تهيه آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي مرتبط با موضوعات ارزيابي عملكرد و در صورت لزوم اطلاع‌رساني آن‌ها.

* بروزرساني اطلاعات واحد ارزيابي عملكرد بر روي سايت مدیریت بودجه دانشگاه.

* جمع‌آوري اطلاعات و مستندات شاخص‌هاي ارزيابي سازمان‌هاي فرادست (استانداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ..

* آماده‌سازي و ارسال اطلاعات و مستندات شاخص‌ها به سازمان‌هاي ارزيابي كننده.

* بررسي و تحليل نتايج ارزيابي دريافت‌شده و تعيين نقاط ضعف دانشگاه براساس امتيازات مكتسبه.

* تهيه گزارشات مديريتي از نتايج تحليل‌ها و ارزيابي‌ها و ارائه‌ به مراجع تصميم‌گيري در دانشگاه.

* بررسي مصوبات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط با شاخص‌هاي ارزيابي و در صورت لزوم تهيه مستندات موردنياز.

* همكاري و تعامل با واحد ارزيابي عملكرد در ساير دانشگاه‌ها و سازمان‌ها.