معاون مدیر

معاون برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

 

غلامعلی قنبرپور

 

 

 

 

مدرک تحصيلی:

فوق لیسانس مدیریت مالی

 شماره تماس:

 

 سوابق اجرايی:

رئیس گروه تشکیلات، آموزش و بهره وری

مدير برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری