مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

غلامعلی قنبرپور


مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت مالی


 شماره تماس:

01135303530


 سوابق اجرایی:

رئیس گروه تشکیلات،   آموزش و بهره وری


شرح وظایف:

1- نظارت بر تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سنواتی جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیگیری تا مرحله تصویب

2- پیگیری اعتبارات مصوب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ردیف های ابلاغی وزارتخانه

3- شناسایی راه های کسب درآمد اختصاصی دانشگاه جهت دستیابی به استقلال مالی دانشگاه

4- نظارت بر صرفه جویی در مصرف اعتبارات

5- بررسی و مطالعه ساختار سازمانی دانشگاه و تدوین ساختار نظام مند براساس استانداردها و شاخص های بروز سازمانی

6- نیاز سنجی و اجرای آموزش کارکنان در راستای توانمندسازی و مهارت افزایی کارکنان

7- تبادل موافقت نامه های جاری، عمرانی و اختصاصی

8- استقرار واحد آمار و اطلاعات در دانشگاه و نظارت بر آمارهای ارسالی به مبادی ذیریط

9- استقرار نظام داشبورد مدیریتی و تصمیم گیری براساس آخرین آمار و اطلاعات

10- انجام مکاتبات به مراجع ذیربط در خصوص مسائل بودجه ای و پیگیری تا حصول نتیجه

11- شرکت در جلسات مربوط به کمیسیون ها و شوراهای دانشگاه