همکار گرامی؛ مهلت تکمیل فرم عضویت در کمیته های تخصصی شورای مدیریت سبز به اتمام رسیده است.

 

با تشکر

معاونت اداری و مالی دانشگاه