دبیرخانه نظام پیشنهادها

نظام پيشنهادها

نظام پیشنهادها با هدف فراهم آوردن زمینه بهره مندی نظام مند از مشارکت سرمایه های انسانی و توانمندی تمامی ذی نفعان، اهدافی از جمله بهبود فرآیندها، رفع مشکلات، درآمدزایی، کاهش هزینه ها، افزایش میزان خلاقیت و ابتکار، ایجاد هم افزایی و انگیزه، شناسایی فرصت های بهبود مستمر و ایجاد زمینه مدیریت مشارکتی و ارتقای سطح فعالیت های دانشگاه را دنبال می نماید.
نظام مدیریت مشاركتی، نظام همكاری فكری و عملی کلیه ارکان دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی با سطوح مختلف مدیریتی می باشد. در این نظام، كلیه ذی نفعان به صورت داوطلبانه ضمن برخورداری از ثمرات مادي و معنوي درباره روش های حل مسایل و ارتقای بهره وری، فعالانه اندیشیده و حاصل آن را در قالب پیشنهاد به کمیته نظام پیشنهادها ارایه می كنند. از این مسیر، یك نظام همفكری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف وجود دارد و مدیریت دانشگاه می تواند با بهره گیری از گنجینه غنی طرح ها، اندیشه‌ها و راه حل ها، برای نیل به اهداف دانشگاه گام بردارد.

خواهشمند است جهت ارائه پیشنهاد، دستورالعمل اجرایی مربوطه را مطالعه، فرم ارائه پیشنهاد را تکمیل و پس از ثبت از طریق اتوماسیون اداری به دبیرخانه نظام پیشنهاد ها ارسال فرمائید. 

با تشکر

دبیرخانه نظام پیشنهاد ها

مستقر در مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه