آمار کارکنان هیات علمی دانشگاه به تفکیک نوع استخدام و مرتبه علمی

تاریخ بروز رسانی: 97/06/20

نوع استخدام / مرتبه علمی
استاد دانشیار استادیار مربي جمع کل
هيأت علمي پيماني
1 109 9 119
هيأت علمي رسمي 53 93 99 6 251
جمع کل
53 94 208 15 370

 

 

آمار کارکنان هیات علمی دانشگاه به تفکیک نوع استخدام و جنسیت

تاریخ بروز رسانی: 97/06/20

جنسیت
هيأت علمي پيماني هيأت علمي رسمي جمع کل
زن 36 34 70
مرد 83 217 300
جمع کل
119 251 370