فرم ثبت نام کارگاه آموزشی «اتوماسيون اداری-مکاتبات (ERP)»


مشخصات فردی :
نام: * نام خانوادگی: *
کد ملی: * شماره تلفن همراه: *
آخرين مدرک تحصيلی: * رشته تحصيلی: *

مشخصات پرسنلی:
واحد تابعه: * محل خدمت: *
عنوان پست سازمانی: * نوع فعاليت: *

متن درون تصوير را وارد نمائيد: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
همکارگرامی در تکميل فرم دقت فرمائيد. در صورت ارسال فرم، امکان ويرايش اطلاعات وجود نخواهد داشت.