گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

رئيس گروه تشکيلات، تحول اداری و بهره وری

خانم افروز عباسی بهارانچی 

 مدرک تحصيلی:

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی- بهینه سازی

 شماره تماس:

01135303531

شرح وظايف گروه تشکيلات، تحول اداری و بهره وری

* طراحی و بازطراحی نقشه جامع‌ فرایندهای دانشگاه  

* مستندسازي فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه و بازنگري مستمر مستندات

* پايش و اندازه‌گيري مستمر فرايندها و فعاليت‌هاي دانشگاه و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

* كنترل مستمر و نگهداري اسناد و سوابق دانشگاه و امحاي مستندات منسوخ شده

* طراحی و بازطراحی فرايندهاي اصلي و كليدي دانشگاه

* همکاری در استقرار فرایندها و نظارت بر حسن اجراي مدل بهبود يافته فرايندهای دانشگاه

* هدايت کارگروه‌هاي بهبود فرايندها و فعالیت‌های دانشگاه

* انجام مطالعات در زمینه استقرار نظام‌ها و مدل‌های مدیریت فرایندها

شرح وظايف کارگروه بهبود فرايندها و فعاليت ها

* همکاری موثر در تدوین و بررسی مستندات مربوط به فرایندها و فعالیت‌ها شامل روش‌اجرا، دستورالعمل، شناسنامه فرایند و کاربرگ‌ها

* همکاری موثر در پایش، ارزیابی و بهبود مستمر فرایندها و فعالیت‌های دانشگاه

* امکان‌سنجی مكانيزه نمودن فرآيندها و فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌های دانشگاه

* همکاری موثر در طراحی/بازطراحی فرایندها و فعالیت‌های دانشگاه

* همکاری موثر در تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های درون‌سازمانی

* همكاري و تعامل مستمر با مجموعه اقدامات لازم در خصوص طراحي، بازنگري و اصلاح ساختار دانشگاه

* نظارت بر حسن اجراي تشكيلات مصوب دانشگاه

* بررسي پيشنهاد‌هاي ادغام، انحلال و يا ايجاد واحدهاي سازماني و ارائه به هيأت امنا

* بررسي پيشنهادهاي حذف و يا ايجاد واحدهاي سازماني و تأمين پست‌هاي سازماني مورد نياز

* بررسي و اعلام نظر درخصوص نحوه اجراي آيين‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با ساختار و تشكيلات

* همكاري و تعامل مستمر با مديريت كارگزيني و رفاه در برنامه‌ريزي منابع انساني

* همكاري و تعامل مستمر با مديريت كارگزيني و رفاه در اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل

* انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف معاونت طرح و برنامه