گروه بودجه و اعتبارات

رئيس گروه بودجه و اعتبارات

 سيده نصيبه هاشمی

 مدرک تحصيلی:

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

 شماره تماس:

01135303533

 شرح وظايف گروه بودجه و اعتبارات

* تدوين و بازنگري خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به پيش‌بيني،‌ تامين، تخصيص و هزينه‌كرد بودجه دانشگاه و پيشنهاد به هيات رئيسه و هيات امنا.

* پيش‌بيني و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتي و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌هاي دانشگاه.

* تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هيات امنا.

* پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه ساليانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

* پيش‌بيني و پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه جهت انعكاس در لايحه بودجه كل كشور.

* مطالعه و ساماندهي نظام بودجه‌نويسي و تهيه مدل بودجه دانشگاه.

* مطالعه راهكارهاي كاهش هزينه

* سیاستگذاری در جهت شناسایی و جذب منابع مالی متنوع و پایدار

* فراهم نمودن زیرساخت های لازم در جهت استقلال مالی دانشگاه

* تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي با مراجع ذيربط.

* ارايه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، اداري، خدماتي و رفاهي، مطالعه و مقايسه فضاهاي فيزيكي و كالبدي دانشگاه با سرانه‌ها، شاخص‌ها و استانداردها.

* بررسي و مشخص كردن نيازها و اولويتهاي عمراني دانشگاه و پيشنهاد پروژهاي مربوطه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت طرح و تصويب در كميسيون‌هاي مربوطه آن معاونت.

* تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي استانداري

* ابلاغ اعتبارات و تخصيص بودجه معاونتها و دانشكده‌ها.

* ابلاغ بخشنامه بودجه، سياست‏ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي پيش‌بيني بودجه ساليانه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها.

* تجزيه و تحليل عملكرد بودجه به منظور كنترل هزينه‌ها و تحقق درآمدها.

* نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه‌اي بودجه ساليانه با سالهاي قبل.

* تهيه گزارشهاي منظم و مرتبط با بودجه.

* توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سالانه بين طرح‌هاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح.

* تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده سالانه بين طرحهاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

* تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني، متمركز و از محل درآمد اختصاصي به تفكيك پروژه‌ها و فصول هزينه.