گروه آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی

رئيس گروه آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی

خانم دکتر میمنت عابدینی بلترک

 مدرک تحصيلی:

دکتری مطالعات برنامه درسی

 شماره تماس:

01135303325

 معرفی گروه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
گروه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، با شکل گیری معاونت برنامه ریزی و توسعه در دانشگاه مازندران در سال 1400 تأسیس گردید. هدف از شکل گیری این اداره، ارتقای مستمر دانش و توانایی کارمندان دانشگاه مازندران در انجام وظایف سازمانی از طریق آموزش می باشد که سه نوع خدمات آموزشی را در قالب دوره های آموزش توجیهی( بدو خدمت)، دوره های آموزش ضمن خدمت در قالب مهارت های عمومی، مهارت های تخصصی و فناورانه و دوره های آموزش پس از خدمت ارائه می دهد.


وظایف گروه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
-    بررسی و انجام مطالعات لازم جهت تعیین نیازهای آموزشی کارمندان
-    ارتقای  سطح کیفی منابع انسانی از طریق افزایش دانش و مهارت
-    نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی
-    تهیه تقویم (برنامه) آموزشی سالانه بر اساس نیازهای آموزشی
-    تشکیل جلسات کار گروه (کمیته) آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه ی کارمندان
-    برگزاری آزمون و ارزشیابی پایان دوره آموزشی
-    سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
-    ثبت اطلاعات آموزشی کارمندان در شناسنامه آموزش الکترونیکی
-    تلاش در جهت تحول اداری و اجرای مؤثر در جهت تکریم ارباب رجوع
-    همکاری و تعامل مستمر با واحدهای آموزش و بهسازی در سایر سازمانها، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی