ارتباط با ما

 آدرس: مازندران - بابلسر - خيابان پاسداران - سازمان مركزی

تلفن:  35303530- 011

دورنگار: 35303531 - 011

رايانامه:  budget@umz.ac.ir