دوره های سال 1398

«دوره های برگزار شده آموزشی کارکنان دانشگاه مازندران-  سال 1398»

رديف

عناوين دوره هاي آموزشی

ميزان ساعت

تاريخ برگزاری

واحد های مرتبط

نوع برگزاری دوره

1

زبان انگلیسی 10 ساعت از تاریخ 98/02/03 لغایت 98/02/05 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
2 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات 12 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
3 کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل ها 8 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
4 واژه پرداز 26 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
5 صفحه گسترده 26 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
6 بانک های اطلاعاتی 26 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
7 ارائه اطلاعات به صورت کامپیوتری 20 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
8 اطلاعات و ارتباطات 12 ساعت اردیبهشت 1398 همکاران مشمول ارتقا رتبه مجازی
9 بررسی چگونگی تالیف کاتالوگ رشته در سامانه آموزشی سما و بهره مندی از سایر قابلیت های سما سامانه 8 ساعت مرداد 1398 کارشناسان آموزش حضوری
10 آموزش سطح 3 قرآن(فصیح خوانی) 36 ساعت اردیبهشت لغایت تیر 1398 کلیه همکاران حضوری
11 حقوق اداری 6 ساعت شهریور 1398 کلیه مدیران پایه و میانی حضوری
12 الگوهای رفتاری، زبان بدن، آداب معاشرت، سرو و پذیرائی، رعایت بهداشت و جلوگیری از آلودگی 8 ساعت آبان 1398 نیروهای خدمات دانشگاه حضوری
13 آشنائی با نرم افزار جامع کتابخانه دیجیتال آذرسا 24 ساعت آبان 1398 کارشناسان کتابخانه حضوری
14 مدیریت تارنما 8 ساعت آبان 1398  کارشناسان (مسئولین تارنما واحدهای تابعه) حضوری
15 ارتقا بهره وری سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (سما سامانه) 4 ساعت آذر ماه 1398 کارشناسان آموزش حضوری
16 آشنائی با آئین نامه استعداد درخشان 4 ساعت آذر ماه 1398 کارشناسان آموزش حضوری
17 توانمندسازی و آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات 4 ساعت دی ماه 1398 کلیه کارکنان حضوری
18 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی 8 ساعت دی ماه 1398 کارشناسان بودجه و مالی دانشگاه های منطقه 2 آموزش عالی کشور حضوری
19 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (مبانی کامپیوتر و مدیریت فایل ها) 8 ساعت بهمن 1398 کارشناسان مشمول ارتقا رتبه حضوری
20 کاربردهای نرم افزار واژه پرداز Word در امور اداری 8 ساعت بهمن 1398 کارشناسان مشمول ارتقا رتبه حضوری
21 کاربردهای نرم افزار ارائه مطلب PowerPoint در امور اداری 8 ساعت بهمن 1398 کارشناسان مشمول ارتقا رتبه حضوری
22 کاربردهای نرم افزار صفحه گسترده Excel در امور اداری 8 ساعت بهمن 1398 کارشناسان مشمول ارتقا رتبه حضوری