سال 1397

 

تعداد دانشجويان دانشگاه مازندران
مورد تائيد موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی - سال 1397
نوع تحصيل گروه تحصيلي كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي جمع
روزانه علوم انساني 3462 1289 364 5115
روزانه علوم پايه 1274 596 307 2177
روزانه فني و مهندسي 847 101 0 948
روزانه هنر 343 85 0 428
روزانه - جمع 5926 2071 671 8668
شبانه علوم انساني 2027 442 107 2576
شبانه علوم پايه 614 96 36 746
شبانه فني و مهندسي 425 36 0 461
شبانه هنر 209 49 0 258
شبانه - جمع 3275 623 143 4041
پرديس علوم انساني 0 54 89 143
پرديس علوم پايه 0 4 80 84
پرديس هنر 0 6 0 6
پرديس - جمع 0 64 169 233
جمع کل 9201 2758 983 12942