دوره های سال 1397

«دوره های برگزار شده آموزشی کارکنان دانشگاه مازندران-  سال 1397»

رديف

عناوين دوره هاي آموزشی

ميزان ساعت

تاريخ برگزاری

واحد های مرتبط

فايل های مرتبط با دوره نتايج نظرسنجی

1

پيشگيری از اعتياد

8

97/02/05

کارشناسان

   

2

مديريت سبز

8

97/02/23 و

97/02/25

کليه همکاران (دو گروه)

- کليات محيط زيست

- مسائل زيست محيطی، بايدها و نبايدها

 مشاهده نتيجه نظرسنجی
3 آموزش انبارداری تحت وب با نرم افزار اتوماسیون اداری 6 97/02/22 کارشناسان انبار    
4 آموزش اموال تحت وب با نرم افزار اتوماسیون اداری 6 97/02/24 کارشناسان اموال    
5 مبانی پدافند غير عامل 8

97/05/13و

97/05/14

کليه همکاران (دو گروه)

 فايل 1

فايل 2

 مشاهده نتيجه نظرسنجی
6 روش کار تيمی و حل مسئله  12 97/07/09 همکاران جديدالاستخدام    
7 اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری  12 97/07/11 همکاران جديدالاستخدام    
8 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان  12 97/07/16 همکاران جديدالاستخدام    
9 آشنايی با ساختار نظام جمهوری اسلامی ايران  12 97/07/18 همکاران جديدالاستخدام    
10 قانون مديريت خدمات کشوری  12 97/07/23 همکاران جديدالاستخدام    
11 آشنايی با ماموريت ها و ساختارهای اداری دستگاه محل خدمت  10 97/07/25 همکاران جديدالاستخدام    
12 امنیت در فضای مجازی 8 97/08/14 و 97/08/15 کلیه کارشناسان    
13 بررسی شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی پیوسته 6 97/09/20 کارشناسان آموزش دانشگاه    
14 حفاظت گفتار 6 97/10/04 مدیران و کارشناسان دانشگاه    
15 آتش نشانی و اطفا حریق 6 97/10/04 و 97/10/05 مدیران و کارشناسان دانشگاه    
16 مرور سیستم آموزشی سما سامانه - تحصیلات تکمیلی 8 97/11/02  کارشناسان تحصیلات تکمیلی آموزش دانشگاه
17 مرور سیستم آموزشی سما سامانه 8 97/11/03 کارشناسان آموزش دانشگاه 
18 آموزش ویندوز سرور 2012 48

از تاریخ

97/11/03


کارشناسان انفورماتیک دانشگاه
19 دوره ICDL 130

از تاریخ

97/11/15 لغایت  97/11/21

همکاران مشمول ارتقا رتبه
20 زبان انگلیسی (اداری) 10

97/11/24 و

97/11/29

همکاران مشمول ارتقا رتبه