سال 1393

تعداد دانشجويان دانشگاه مازندران

مورد تائيد موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی

سال 1393

دوره

مقطع

علوم انسانی

علوم پایه

فنی و مهندسی

هنر

جمع

 

روزانه

کارشناسی

3357

1194

632

316

5499

ارشد

1064

571

77

54

1766

دکتری

382

374

0

0

756

جمع روزانه

4803

2139

709

370

8021

 

شبانه

کارشناسی

1904

712

504

234

3354

ارشد

485

175

10

14

684

دکتری

8

5

0

0

13

جمع شبانه

2397

892

514

248

4051

 

پردیس

کارشناسی

0

0

0

0

0

ارشد

121

42

0

23

186

دکتری

12

50

0

0

62

جمع پردیس

133

92

0

23

248

جمع کل

7333

3123

1223

641

12320