سال 1396

  تعداد دانشجويان دانشگاه مازندران

مورد تائيد موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی

سال 1396

نوع تحصیل گروه تحصیلی کارشناسی کارشناسی - جمع کارشناسي ارشد کارشناسي ارشد - جمع

دكتری تخصصی

(PhD )

دكتری تخصصی- جمع جمع
زن مرد زن مرد زن مرد
روزانه علوم انساني 2701 923 3624 734 532 1266 154 246 400 5290
روزانه علوم پايه 908 471 1379 419 220 639 197 138 335 2353
روزانه فني و مهندسي 249 442 691 33 57 90 0 0 0 781
روزانه هنر 186 58 244 33 20 53 0 0 0 297
روزانه -جمع 4044 1894 5938 1219 829 2048 351 384 735 8721
شبانه علوم انساني 1482 550 2032 270 187 457 42 56 98 2587
شبانه علوم پايه 412 217 629 118 43 161 15 13 28 818
شبانه فني و مهندسي 171 314 485 3 13 16 0 0 0 501
شبانه هنر 152 64 216 25 6 31 0 0 0 247
شبانه -جمع 2217 1145 3362 416 249 665 57 69 126 4153
پرديس دانشگاهی علوم انساني 0 0 0 26 45 71 50 59 109 180
پرديس دانشگاهی علوم پايه 0 0 0 2 3 5 51 46 97 102
پرديس دانشگاهی هنر 0 0 0 6 2 8 0 0 0 8
پردیس دانشگاهی -جمع 0 0 0 34 50 84 101 105 206 290
جمع 6261 3039 9300 1669 1128 2797 509 558 1067 13164