سال 1395

 تعداد دانشجويان دانشگاه مازندران

مورد تائيد موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی

سال 1395

نوع تحصيل

گروه تحصيلي

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع

روزانه

علوم انساني

3606

1267

418

5291

روزانه

علوم پايه

1381

619

367

2367

روزانه

فني و مهندسي

717

103

0

820

روزانه

هنر

325

74

0

399

روزانه - جمع

6029

2063

785

8877

شبانه

علوم انساني

1991

433

47

2471

شبانه

علوم پايه

651

156

17

824

شبانه

فني و مهندسي

529

14

0

543

شبانه

هنر

241

24

0

265

شبانه - جمع

3412

627

64

4103

پرديس

علوم انساني

0

82

87

169

پرديس

علوم پايه

0

2

91

93

پرديس

هنر

0

4

0

4

پرديس - جمع

0

88

178

266

جمع کل

9441

2778

1027

13246