سال 1394

تعداد دانشجويان دانشگاه مازندران

مورد تائيد موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی

سال 1394

دوره

مقطع

علوم انسانی

علوم پایه

فنی و مهندسی

هنر

جمع

روزانه

کارشناسی

3306

1197

711

291

5505

ارشد

1200

569

105

68

1942

دکتری

405

365

0

0

770

جمع روزانه

4911

2131

816

359

8217

شبانه

کارشناسی

1713

677

444

247

3081

ارشد

418

137

8

21

584

دکتری

32

20

0

0

52

جمع شبانه

2163

834

452

268

3717

پردیس

کارشناسی

0

0

0

0

0

ارشد

72

29

0

13

114

دکتری

63

79

0

0

142

جمع پردیس

135

108

0

13

256

جمع کل

7209

3073

1268

640

12190