دوره های سال 1396

 

«دوره های برگزار شده آموزشی کارکنان دانشگاه مازندران-   سال 1396»

رديف

عناوين دوره های آموزشی

ميزان ساعت

واحد های مرتبط

1

حسابداری تعهدی

36

کارشناسان مالی

2

قوانين و مقررات اداری و استخدامی

12

نيروهای جديدالاستخدام

3

دوره توجيهی بدو خدمت

70

کارکنان پيمانی

4

منشور حقوق شهروندی در نظام اداری

8

کليه کارکنان

5

آشنايی با آئين نامه استخدامی اعضای غيرهيات علمی و طرح تکريم ارباب رجوع

4

کليه کارکنان

6

نقش تعليم و تربيت والدين در توسعه سرمايه انسانی

6

کليه کارکنان

7

مديريت سامانه ها و شبکه در سيستم عامل لينوکس

24

کارشناسان it

8

آموزش مقدماتی نرم افزار صفحه گسترده excel(مهارت 4فناوری اطلاعات) - مرحله دوم 

24

کليه کارشناسان

9

آشنايی با قوانين اموال و انبارداری

4

کارشناسان امين اموال

10

آشنايی با قوانين و مقررات مالی

16

کارشناسان مالی

11

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فيزيکی

8

اداره حراست

12

خلاصه نويسی در گزينش

8

کارکنان گزينش منطقه

13

آموزش نرم افزار Etabs

80

کارشناسان فنی و عمرانی