اعضای غیرهیات علمی

آمار اعضای غيرهيات علمی دانشگاه

به تفکيک نوع استخدام و ميزان تحصيلات

تاريخ بروز رسانی: 98/05/23

نوع استخدام

زير ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

دکتری

جمع کل

عضو رسمی

7

12

7

39

94

10

169

عضو پیمانی

2

4

13

35

47

1

102

عضو قراردادی

30

27

28

69

62

 

216

طرح نیروی انسانی

1

         

1

مامور         2   2

جمع کل

40

43

48

143

205

11

490