اعضای هیات علمی

آمار کارکنان هيات علمی دانشگاه به تفکيک نوع استخدام و مرتبه علمی

تاريخ بروز رسانی: 98/08/06

نوع استخدام / مرتبه علمی استاد دانشيار استاديار مربي جمع کل
هيأت علمي پيماني   1 83 9 93
هيأت علمي رسمي 58 108 123 3 292
جمع کل 58 109 206 12 385

 

 

آمار کارکنان هيات علمی دانشگاه به تفکيک نوع استخدام و جنسيت

تاريخ بروز رسانی: 98/08/06

جنسيت هيأت علمي پيماني هيأت علمي رسمي جمع کل
زن 29 46 75
مرد 64 246 310
جمع کل 93 292 385

 

 آمار کارکنان هيات علمی دانشگاه به تفکيک دانشکده، نوع استخدام و جنسيت

تاريخ بروز رسانی: 98/08/06 

دانشکده/نوع استخدام استاد دانشيار استاديار مربي جمع کل
الهيات و معارف اسلامي 2 5 18   25
هيأت علمي پيماني     6   6
مذكر     5   5
مونث     1   1
هيأت علمي رسمي 2 5 12   19
مذكر 2 4 12   18
مونث   1     1
تربيت بدني و علوم ورزشي 4 8 8 1 21
هيأت علمي پيماني     5 1 6
مذكر     2   2
مونث     3 1 4
هيأت علمي رسمي 4 8 3   15
مذكر 4 5 1   10
مونث   3 2   5
حقوق و علوم سياسي 4 8 17   29
هيأت علمي پيماني     8   8
مذكر     6   6
مونث     2   2
هيأت علمي رسمي 4 8 9   21
مذكر 4 8 7   19
مونث     2   2
شيمي 16 2 8   26
هيأت علمي پيماني     5   5
مذكر     4   4
مونث     1   1
هيأت علمي رسمي 16 2 3   21
مذكر 14 2 1   17
مونث 2   2   4
علوم  رياضي  6 11 15   32
هيأت علمي پيماني     4   4
مذكر     2   2
مونث     2   2
هيأت علمي رسمي 6 11 11   28
مذكر 6 11 8   25
مونث     3   3
علوم اقتصادي و اداري 8 12 18   38
هيأت علمي پيماني     6   6
مذكر     5   5
مونث     1   1
هيأت علمي رسمي 8 12 12   32
مذكر 7 11 10   28
مونث 1 1 2   4
علوم انساني و اجتماعي 6 35 40 2 83
هيأت علمي پيماني   1 14 2 17
مذكر   1 10 1 12
مونث     4 1 5
هيأت علمي رسمي 6 34 26   66
مذكر 5 29 22   56
مونث 1 5 4   10
علوم پايه 11 12 24   47
هيأت علمي پيماني     8   8
مذكر     5   5
مونث     3   3
هيأت علمي رسمي 11 12 16   39
مذكر 11 11 7   29
مونث   1 9   10
علوم دريايي   2 7   9
هيأت علمي پيماني     5   5
مذكر     3   3
مونث     2   2
هيأت علمي رسمي   2 2   4
مذكر   2 1   3
مونث     1   1
فني و مهندسي    9 31 1 41
هيأت علمي پيماني     17 1 18
مذكر     13 1 14
مونث     4   4
هيأت علمي رسمي   9 14   23
مذكر   9 12   21
مونث     2   2
هنر و معماري 1 5 15 8 29
هيأت علمي پيماني     3 5 8
مذكر     2 4 6
مونث     1 1 2
هيأت علمي رسمي 1 5 12 3 21
مذكر 1 3 11 2 17
مونث   2 1 1 4
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (واحد نوشهر)     5   5
هيأت علمي پيماني     2   2
مونث     2   2
هيأت علمي رسمي     3   3
مذكر     3   3
جمع کل 58 109 206 12 385