همکاران


رديف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

1

دکتر یوسف

عیسی زاده 

35303530- 011

2

ایرج

نیازآذری 35303142- 011

3

سیده نصیبه

هاشمی

35303533- 011

4

افروز

عباسی

35303534- 011

5

شیرین

صابری کهن

35303535- 011