مدیر

 

مدير برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

دکتر يوسف عيسي زاده روشن

مدرک تحصيلی:  دکتری علوم اقتصادی

 شماره تماس: 01135303530