شرح وظایف

شرح وظایف:

-     برنامه‌ريزي در راستاي نيل به اهداف سند راهبردي دانشگاه.

-     مطالعه و ساماندهي نظام بودجه‌نويسي و تهيه مدل بودجه دانشگاه.

-     تدوين و بازنگري خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به پيش‌بيني،‌ تامين، تخصيص و هزينه‌كرد بودجه دانشگاه و پيشنهاد به هيات رئيسه و هيات امنا.

-     پيش‌بيني و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتي و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌هاي دانشگاه.

-     تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هيات امنا.

-     پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه ساليانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

-    سیاستگذاری در جهت شناسایی و جذب منابع مالی متنوع و پایدار و مطالعه راهكارهاي افزایش درآمد

-    مطالعه راهكارهاي كاهش هزينه

-    بررسي و مشخص كردن نيازها و اولويتهاي عمراني دانشگاه و پيشنهاد پروژهاي مربوطه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت طرح و تصويب در كميسيون‌هاي مربوطه آن معاونت.

-     تجزيه و تحليل عملكرد بودجه به منظور كنترل هزينه‌ها و تحقق درآمدها.

-     نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه‌اي بودجه ساليانه با سالهاي قبل.

-     تهيه گزارشهاي منظم و مرتبط با بودجه.

-     توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سالانه بين طرح‌هاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح.

-     تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده سالانه بين طرحهاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

-     تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني، متمركز و از محل درآمد اختصاصي به تفكيك پروژه‌ها و فصول هزينه.

-     طراحی و برنامه ریزی آموزش کارکنان.

-     مطالعه سازمان تفصیلی دانشگاه( شرح وظایف، واحد ها و پست های سازمانی).

-    تدوین طرح طبقه بندی مشاغل.

-     مدیریت احصاء و اصلاح فرایند ها.

-     نظارت بر فعالیت های واحد های زیر مجموعه.