سال 1398

تعداد دانشجويان دانشگاه مازندران
مورد تائيد موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی - سال 1398
نوع تحصيل گروه تحصيلي كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي جمع
روزانه علوم انساني 3268 1299 369 4936
روزانه علوم پايه 1259 555 254 2068
روزانه فني و مهندسي 647 114 0 761
روزانه هنر 284 78 0 362
روزانه - جمع 5458 2046 623 8127
شبانه علوم انساني 2019 330 127 2476
شبانه علوم پايه 598 61 38 697
شبانه فني و مهندسي 360 30 0 390
شبانه هنر 198 30 0 228
شبانه - جمع 3175 451 165 3791
پرديس علوم انساني 0 48 51 99
پرديس علوم پايه 0 0 27 27
پرديس هنر 0 4 0 4
پرديس - جمع 0 52 78 130
جمع کل 8633 2549 866 12048